ب ب ار

u ا vار. تسا ه یبطلاد ب ام یاه ثحب همه رادم و موهفم نیرت یساسا : ج و مدق اب و دسانش یم کمک هب ار ءایشا وجو ه یبطلا د ب ام : { ور یم شیپ هب آ ار ف ا رود سُا، ب ف ا ن رد ب : ذ ر ر ُا ا نا ور ۔۱ b ةر ˛ م˙ُ سا ب

2022-12-03
    ت الجو الجاسوسات
  1. 0 fآأ ˙ ˝˛
  2. دیسیونب ار ریز ثیدح یآ مجرت
  3. Aizenman, et al
  4. ـصـ